Klargester BioDisc ® jest kompaktową oczyszczalnią ścieków dla domów mieszkalnych, wykorzystującą technologię tarczowych złóż biologicznych. Proces ten gwarantuje niskie koszty i wysoką wydajność, przy jednocześnie niskiej emisji dwutlenku węgla.

Klargester BioDisc ® to wysokowydajne oczyszczalnie ścieków, które w normalnych warunkach eksploatacyjnych odprowadzają oczyszczone ścieki o jakości wyższej niż 15 mg/l BZT5, 25 mg/l zawiesiny i 15 mg/l azotu amonowego. Generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność magazynowania, dlatego mają niskie koszty eksploatacji i konserwacji. Oczyszczalnia dla pojedynczego domu wymaga usuwania osadu raz do roku, moc silnika wynosi 50 Watów.

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni mogą być rozsączane lub odprowadzane do rowów lub cieków wodnych.

Zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania każdej oczyszczalni Klargester BioDisc ® ma tarczowe złoże biologiczne, które wspomaga aktywną powłokę biologiczną (biomasę), w której naturalnie występują mikroorganizmy tlenowe. Tarczowe złoża biologiczne to formowane próżniowo tarcze z polipropylenu nałożone na stalowym wale. Złoże jest wolno obracane przez silnik elektryczny charakteryzujący się bardzo niskim zużyciem energii.

Ścieki wpływają do osadnika wstępnego, gdzie na dnie zbierają się opadające cząstki stałe. Nagromadzony osad powinien być okresowo usuwany. Częściowo oczyszczona ciecz, zawierająca drobne zawiesiny, wpływa do pierwszej sekcji biosfery, w której jest rozkładana przez mikroorganizmy znajdujące się na tarczowych złożach biologicznych. Zawiesina ciał stałych powraca do osadnika wstępnego, a ciecz jest przekazywana do drugiej sekcji biostrefy w celu dalszego oczyszczania. Wszelkie pozostałe ciała stałe osadzają się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki (odciek) są odprowadzone poza urządzenie, np. do cieku wodnego.

 

BioDisc

Źródło: www.klargester.pl